Plan des Karthäuser Hofes um 1803   HHStAW 3011/3662H

a Wohnhaus                        J Pferdestall

b Hauskapelle                      K Rindviehstall

c Einfahrt                               L Branntweinbrennerei

d Zehntscheune                    M Hohe Remis

E Pachtscheune                   N Brunnen

F Kelterhaus                         O Hof

G Schweinestall                    P Garten

H Leerer Stall

 

Plan E Karthäuserhof 1803